PLANMalaysia@Pahang

Multi Language [EN] | [MY]

‘Menjadi Peneraju Perancangan Bandar dan Desa Ke Arah Kelestarian Persekitaran Kehidupan Menjelang 2030’

‘Memacu Perancangan Fizikal Negeri Pahang Melalui Pelaksanaan Dasar dan Strategi Perancangan Yang Komprehensif’

‘Perancangan Teras Pembangunan Lestari’

‘Komited untuk memberikan perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang efisien untuk memenuhi keperluan pelanggan. Pelaksanaan sistem pengurusan yang efisien untuk memenuhi keperluan pelanggan. Pelaksanaan sistem pengurusan kualiti akan sentiasa ditambahbaik untuk kelestarian persekitaran kehidupan’

 • Merancang, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan tanah melalui pelaksanaan berkesan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172);
 • Menyelaras, memudahcara dan mengawalselia sistem perancangan yang seragam untuk semua Pihak Berkuasa Tempatan di seluruh negeri;
 • Menyediakan dan memperkasa pengurusan maklumat perancangan kepada Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan lain-lain pihak berkepentingan;
 • Memberi khidmat perundingan dan nasihat perancangan kepada semua pihak berkepentingan berkaitan dasar, piawaian dan garis panduan perancangan; dan
 • Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang sistematik, inovatif, efektif dan efisyen.
 • Bertindak sebagai agensi penasihat utama kepada Kerajaan Negeri tentang semua hal berkaitan perancangan bandar dan desa termasuk pemeliharaan, penggunaan dan pembangunan tanah;
 • Bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) yang ditubuhkan di bawah Akta 172;
 • Menasihati Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan berhubung dasar dan kawalan perancangan tanah ;
 • Menyediakan, memudahcara dan memantau pembangunan dalam Negeri melalui pelaksanaan dan kawal selia rancangan-rancangan pembangunan;
 • Mengendalikan, membantu dan menggalakkan pengumpulan, pengemaskinian dan penerbitan statistik, buletin, monograf dan penerbitan lain yang berkaitan dengan perancangan bandar dan desa; dan
 • Menyedia dan menyelaras pangkalan data guna tanah Negeri.