PLANMalaysia@Pahang

Multi Language [EN] | [MY]

OBJEKTIF BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN DAN PROJEK KHAS

  • Memastikan Rancangan Struktur Negeri sebagai hala tuju strategik Perancangan Fizikal Negeri;
  • Memberi khidmat nasihat dan input dalam penyediaan Rancangan Tempatan (RT) Penggantian/ Rancangan Kawasan Khas (RKK)yang disediakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan;
  • Memberi khidmat nasihat dan menyelaras dan mengawalselia penyediaan Rancangan Tempatan Pengubahan yang disediakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan;
  • Menyediakan dan menyelaras kajian serta program perancangan bagi meningkat kualiti persekitaran kehidupan; dan
  • Memberi¬†input¬†bagi kajian-kajian perancangan di peringkat Nasional dan Negeri.
  • Menyelaras program Bandar Selamat dan MurniNet.
  • Meyediakan Laporan Pematuhan Permohonan Kebenaran Merancang

FUNGSI BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN DAN PROJEK KHAS

(i) Menyediakan/mengawalselia/memantau pelaksanaan atau penyediaan Rancangan Struktur Negeri Pahang, Rancangan Tempatan (Penggantian/Pengubahan) dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) / Pelan Tindakan Khas (PTK);

(ii) Memberi maklumbalas / ulasan di dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN) dan Rangka Kerja Wilayah Bersepadu (RWB);

(iii) Membantu kajian / pelaksanaan MURNInet;

(iv) Menyediakan pelan-pelan komprehensif, kajian-kajian khas dan Coffee Table sejarah perancangan bandar Negeri Pahang;

(v) Menyediakan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Negeri Pahang ( Rancangan Struktur Negeri Pahang, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas);

(vi) Membantu / menjalankan proses pewartaan;

(vii) Ulasan permohonan/pelaburan dari Bahagian Perancang Ekonomi Negeri dan Perbadanan Setiausaha Kerajaan; dan

(viii) Ulasan permohonan Rumah PR1MA dan Rumah Makmur dari Bahagian Perumahan.