PLANMalaysia@Pahang

Multi Language [EN] | [MY]

Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan 2022 (Januari - Disember)

Piagam Pelanggan 1

Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 2

Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 3

Menyelaras Penyediaan RT dan RKK Serta Memantau Pelaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 4

Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari.

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 5

Mengadakan Mesyuarat dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua (2) Kali Setahun

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 6

Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan kepada Perayu dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10 Hari) dari Tarikh Keputusan diterima daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 7

Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari Bekerja

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 8

Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 9

Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari Bekerja

Pencapaian
0%

Piagam Pelanggan 10

Mengadakan Sebaran Rancangan Pemajuan (RSN, RT, RKK) Tiga (3) Kali Setahun

Pencapaian
0%