RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)

Rancangan Struktur Negeri merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasar dan cadangan am tanah di dalam sesebuah negeri yang merangkumi aspek-aspek sosial, ekonomi, fizikal dan alam sekitar kawasan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) sebagaimana di bawah peruntukan Seksyen 7 hingga Subseksyen 11B, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, (Akta 172). Semua pernyataan bertulis ini disokong oleh gambar rajah utama dan beberapa pelan subjek serta pelan sisipan yang akan menunjukkan cadangan-cadangan pembangunan secara makro bagi seluruh sesebuah negeri.

 

Rsn Pahang1 Part2
Rsn Pahang1 Part3
Rsn Pahang1 Part4
Rsn Pahang1 Part5
Rsn Pahang1 Part6
Rsn Pahang1 Part7
Rsn Pahang1 Part8
Rsn Pahang1 Part9
Rsn Pahang1 Part10
Rsn Pahang1 Part11
Rsn Pahang1 Part12

Cetak