RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)

Rancangan Kawasan Khas (RKK) merupakan suatu rancangan pemajuan tereprinci yang disediakan bagi sesuatu kawasan yang mempunyai kepentingan khusus kepada Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT)

untuk memaju, memajukan semula, memperelokkan lagi, memelihara, memulihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan sebagaimana di bawah peruntukan Subseksyen 16B, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, (Akta 172).

 


Senarai RKK

 

Cetak