Pengenalan

Penubuhan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) diperuntukkan dalam Bahagian II, Dasar dan Pentadbiran di bawah seksyen 4 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). JPN merupakan suatu Jawatankuasa yang ditubuhkan untuk mengawal selia, mengawal, merancang, menyelaras dan menasihati mengenai perkara-perkara berkaitan pemuliharaan, penggunaan dan pemajuan dalam Negeri yang berkenaan.

Cetak